Categorie
Italiano-Giaglionese

méttere

(v.tr.) bitê, plasê, pouzê,

 (mettere a nudo) bitê an clâř, svelê, (mettere a tacere) faře quèizê, faře quitê ina ganasàda,

 (mettere alla porta) bitê a la porta, fotre fořa, litsensiê,

 (mettere alla prova) bitê a la prova, countroulê,

 (mettere in pratica) faře carcareùn, realizê,

(mettersi in ordine) dounèse d’ardreus,

 (mettersi da parte) frièse,

 (mettersi nei guai) bitèse din li fastìde, bitèse din li pastìs,

(mettersi in viaggio) anandièse, antsaminèse.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *