Categorie
paesi-città-regioni-nazioni-abitanti

Torino

Toueřìn

abitanti : Torinese : Tuřinéz (s.m.sing.) ; Torinesi : invariato (s.m.pl.) ; Torinese : Tuřinèiza (s.f.sing.)

Torinesi : Tuřinèizeus (s.f.pl.)

alcuni angoli della città da Luci di artisti

torino-di-notte

 

 

 

 

 

 

 

torino-di-notte-1

 

 

 

 

 

 

torino-di-notte2

 

 

 

 

 

 

torino-di-notte-3

 

 

 

 

 

 

 

TORINO