Categorie
Italiano-Giaglionese

cacatura

(s.f.) chouatâ , cacatura di insetti ; èicaìas , cacatura di uccelli.